وکیل طلاق


وکیل طلاقدر قانون ایران طلاق به دوسته تقسیم بندی می شود:

۱- طلاق قابل رجوع

۲- طلاق غیر قابل رجوع

مطابق با ماده ۱۱۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی اختیار ط

.

وکیل طلاق

وکیل طلاق و انواع طلاق در قانون

 

 

در قانون ایران طلاق به دوسته تقسیم بندی می شود:

۱- طلاق قابل رجوع

۲- طلاق غیر قابل رجوع

مطابق با ماده ۱۱۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی اختیار طلاق با مرد می باشد بنابراین مرد هر زمان می تواند اراده کرده و همسرش را طلاق بدهد ولی این حق برای خانم ها در نظر گرفته نشده پس اگر زنی بخواهد با دلیل های موجه اقدام به طلاق کند باید راه سخت و بسیار دراز و هزینه بری را طی نماید.

در بیشتر موردها بعد از اینکه هزینه و وقت زیادی به خاطر انتخاب راه ناصحیح نتیجه مطلوبی هم حاصل نمی گردد و تنها با راه کارهایی که وکیل طلاق با علم و دانش خود می تواند این فرایند را با حداقل ترین هزینه به انجام برساند.

برای گرفتن طلاق و پایان دادن به رابطه زناشویی بهترین روش استفاده ازتجربه، دانش و تخصص وکیل طلاق است.

1024 Views